01A Симпозиум: Организација на национална мрежа за третман на акутен срцев удар во Република Северна Македонија / Organization of a National Network for Treatment of Acute Heart Attack in The Republic of North Macedonia

Научен одбор / Scientific Committee

16:30 - 18:30 10.11.2020 (Вторник / Tuesday)

16:30-16:42

Третман на акутен срцев удар со СТ елевација – реалностЖан Зимбаков, Универзитетска Клиника за Кардиологија, Медицински Факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, Р С Македонија

16:43-16:55

Национална мрежа за третман на акутен срцев удар со СТ елевација – Оливер Бушљетиќ, Универзитетска Клиника за Кардиологија, Медицински Факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, Р С Македонија

16:56-17.08

Важноста на организираната stemi мрежа за подобрување на “C2W TIME” и 30-дневна стапка на смртност кај пациентите со stemi – Никола Бакрачески, Специјална болница за кардиоваскуларни болести – Свети Стефан, Охрид, Република Македонија

17:09-17:21

ЕЗК препораки за третман на пациенти со акутен срцев удар со ст сегмент елевацијаБилјана Зафировска, Универзитетска Клиника за Кардиологија, Медицински Факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, Р С Македонија

17:22-17:34

Тips and Тricks” во ЕКГ дијагностика на стемиМарија Вавлукис, Универзитетска Клиника за Кардиологија, Медицински Факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, Р Македонија

17:35-17:50

Дискусија/Discussion

17:50-18:30

Презентација на абстракти / Abstracts presentation