• 00Days
 • 00Hours
 • 00Minutes
 • 00Seconds

Во услови на пандемија КОВИД-19 придружете ни се на најголемиот ONLINE Конгрес на лекарите во организација на МЛД во соработка со Медицинскиот факултет во Скопје.
Конгресов нека ни биде повод да и се вратиме на вистинската и единствена КМЕ, бидејќи таа е клучна за напредокот на лекарите - таа му дава можност на секој лекар да научи и открие нови и одржливи начини за подобрување на грижата за пациентите и воедно упешно и ефикасно да управува со својата кариера во овој постојано менувачкиот „пејзаж“ на медицинскиот сектор.

АКТУЕЛНОСТИ ОД МЕДИЦИНАТА НА ЕДНО МЕСТО / MEDICAL NEWS IN ONE PLACE

The MLD Congress 2020 will take place online on the GoToMeeting web-hosting platform. You can join the Congress’s sessions from your computer, tablet or smartphone. 

Here is the link:

https://www.gotomeet.me/MacedonianMedicalAssociation/20ti-kongres-mld

ID: 566-569-341

If you are new to GoToMeeting for the first time, please get the app and install it:
https://global.gotomeeting.com/install/566569341

If you use Chrome web browser you can use connect through the web app

https://www.gotomeeting.com/meeting/join-meeting

 

Слушнете ги новините од / Listen to what is new in

Сесии / Sessions

01A Кардиологија / Cardiology

01B Нефрологија / Nephrology

01C Гастроентерохепатологија / Gatsroenterohepatology

 • * 01C1 Болести на црниот дроб / Diseases of the Hepar
 • * 01C2 Разно / Varia

01D Токсикологија / Toxicology

 • * 01D1 Од вкусен оброк до халуциногено искуство / From a Delicious Meal to a Hallucinogenic Experience
 • * 01D2 Разно / Varia

01E Хематологија / Hematology

  • * 01E Симпозиум: Лимфаденопатија-карактеристики, значење, дијагностика, тераписки опции

01F Пулмологија / Pulmonology

03A Репродуктивно здравје / Reproductive Health

03B Модерни трендови во дијагностиките и третманите во опстетрицијата / Modern Trends in Obstetric Diagnoses and Treatments

03C Премалигни промени на гениталните органи кај жената / Precancerous Changes on the Female Genitalia

03D Разно / Varia

03 Сателистки симпозиум: Ендометриоза / Satelllite Symposium: Endometriosis

03 Симпозиум: Ултразвучна дијагностика на фетални аномалии и актуелни состојби во опстетрицијата / Ultrasound Diagnostics of Fetal Anomalies and Novelties in Obstetrics

03 Симпозиум: Цервикален карцином / Symposium: Cervical Carcinoma

05A Безбедни здравствени работници – безбедни пациенти / Safe Health Workers – Safe Patients

05B Промоција на здрави работни места и превенција на хронични незаразни болести / Healthy Workplace Promotion and Chronic Non-Communicable Disease Prevention

05C Разно / Varia

07A Нуклеарна медицина во клиничка пракса / Nuclear Medicine in Clinical Practice

07B Болести на штитна жлезда / Thyroid Gland Diseases

07C Разно / Varia

08A Поврзаност на телесниот состав со спирометрискиот наод кај различни спортски дисциплини / Correlation of Body Composition with Spirometric Findings in Various Sports

08B Влијание на метаболната количина врз телесниот состав кај различни возрасни групи на спортисти / Effect of Metabolic Rate on Body Composition in Different Age Groups of Athletes

08C Поврзаност меѓу степенот на физичка активност и нивоата на анксиозност и депресивност кај студенти по медицина / Correlation of Fisical ASctivity and the Levels of Anxiety and Depression in Medical Students

08D Разно / Varia

09A Медицинска физика во радиотерапија / Medical Physics in Radiotherapy

09B Разно / Varia

10A Употреба на конвалесцентна плазма во лекување на COVID-19 COVID 19 / Convalescent Plasma in Treatment of COVID-19

10B Наследна тромбофилија и губење на бременост / Hereditary Thrombophilia and  Pregnancy Loss

10C Разно / Varia

12A Актуелности од микробиологијата / Microbiology News

12B Микробиологија на храна / Food Microbiology

12C Разно / Varia

14A Можности за лекување на хондрални лезии / Chondral Lesion Possibility of Treatment

14B Некрвава репозиција на луксација на колк кај пациентите постари од 1 година / Bloodless Reposition of Hip Luxation in Patients Older than 1 Year

14C Разно / Varia

16A Актуелности во офталмологијата / Ophthalmology News

16B Разно / Varia

18A Улогата на општите/семејните лекари за време на криза со Ковид-19 / The Role of GPs During the COVID 19 Crisis

18B Превенцијата, дијагноза и грижа за респираторните заболувања во примарната здравствена заштита / Prevention, Diagnosis and Care of Respiratory Diseases in Primary Care

18C Разно / Varia

21A Дерматолошки проблеми во семејната медицина / Dermatological Problems in Family Medicine

21B Разно / Varia

22A

22B Разно / Varia

24A Современи дијагностички методи во дијагнозата на генетските болести / Modern Diagnostic Methods in the Diagnosis of Genetic Diseases

24B Разно / Varia

25A Современи трендови во хистопатолошката дијагностика на малигните заболувања / Modern Trends in Histopathologic Diagnosis of Malignant Diseases

25B Разно / Varia

26A Рецепт за вежбање – дијабет / Exercising Recipe – Diabetes  

26B Разно / Varia

28A Туберкулоза во 21-от век / Tuberculosis in the 21st Century  

28B Разно / Varia

29A Невролошки заболувања и здравје на жената! / Neurological Diseases and Women’s Health

29B Разно / Varia

30A Биохемиски маркери за потребите на примарно, секундарно и терцијарно здравство / Biochemical Markers in Primary, Secondary and Tertiary Health

30B Разно / Varia

ПРИКЛУЧЕТЕ НИ СЕ / JOIN US

SCHEDULE DETAILS

Event Schedules

14:00 – 16:00

14:00-14:15

Sudden cardiac death: Time for molecular autopsy; the Greek experience Professor Chara Spiliopoulou, M.D.Pharm.D., Ph.D, Greece

14:15-14:30

Ethical challenges in the time of Covid 19Prof. Biljana Janeska, MD, PhD N.Macedonia

14:30-14:45

Дискусија/ Discussion

14:45-16:00

Презентација на абстракти / Abstracts presentation

 

SARS-CoV2 genome found in a dead body in late Post Mortem period – Prof. Zlatko Jakjovski, MD, PhD, N.Macedonia

 

Невообичаена причина за смрт кај Kовид болен – Dr. Sci Natasha Davcheva, MD, N.Macedonia

 

Forensic challenge in multiple self-inflected gunshot wounds – Asst. dr. Goran Pavlovski, MD, N.Macedonia

 

The last selfie – Case report – Asst. dr. Natasha Bitoljanu, MD, N.Macedonia

 

A Retrospective Study on Suicide in North Macedonia – Asst. dr. Viktorija Belakaposta-Srpanova, N.Macedonia

 

Retrospective study for benzodiazepine related deaths over five years period (2013-2017) in Republic of North Macedonia – Marija Bujaroska, Mpharm, N.Macedonia

Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.
https://www.gotomeet.me/MacedonianMedicalAssociation/27forensicmedicine

 

16:30 – 18:30

16:30-16:42

Третман на акутен срцев удар со СТ елевација – реалностЖан Зимбаков, Универзитетска Клиника за Кардиологија, Медицински Факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, Р С Македонија

16:43-16:55

Национална мрежа за третман на акутен срцев удар со СТ елевација – Оливер Бушљетиќ, Универзитетска Клиника за Кардиологија, Медицински Факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, Р С Македонија

16:56-17.08

Важноста на организираната stemi мрежа за подобрување на “C2W TIME” и 30-дневна стапка на смртност кај пациентите со stemi – Никола Бакрачески, Специјална болница за кардиоваскуларни болести – Свети Стефан, Охрид, Република Македонија

17:09-17:21

ЕЗК препораки за третман на пациенти со акутен срцев удар со ст сегмент елевацијаБилјана Зафировска, Универзитетска Клиника за Кардиологија, Медицински Факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, Р С Македонија

17:22-17:34

Тips and Тricks” во ЕКГ дијагностика на стемиМарија Вавлукис, Универзитетска Клиника за Кардиологија, Медицински Факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, Р Македонија

17:35-17:50

Дискусија/Discussion

17:50-18:30

Презентација на абстракти / Abstracts presentation

https://www.gotomeet.me/MacedonianMedicalAssociation/01acardiology

 

Доколку користите Chrome web browser посетете ја https://www.gotomeeting.com/meeting/join-meeting и внесете го ID на состанокот или името на просторијата за да се придружите на состанокот.

ID: 349591045

18:30 – 19:30

https://www.gotomeet.me/MacedonianMedicalAssociation/скоприл-комбо—моќ-и-контрола-алкалоид

Доколку користите Chrome web browser посетете ја https://www.gotomeeting.com/meeting/join-meeting и внесете го ID на состанокот или името на просторијата за да се придружите на состанокот.

ID: 436-707-213

12:00 – 16:30

17:00 – 19:00

17:00-17:15

*Are Skin Diseases Systemic Ones?Prof. Nikolai Tsankov, MD, PhD, Sci, Bulgaria

17:15-17:30

*Treatment Of Advanced Basal Cell Carcinoma – Prof. Željko Mijušković, MD, PhD, Serbia

17:30-17:45

*Хипербарната оксигено терапија во третманот на хронични дијабетични рани/ Hyperbaric Oxygen Therapy In The Treatment Of Chronic Diabetic Wounds

Asst. dr. Hristina Breshkovska, MD, Sci, N.Macedonia

17:45-18:00

*Дискусија/ Discussion

18:00-19:00

*Презентација на апстракти / Abstracts presentations

риказ на случај: токсична епидермална некролиза предизвикана од clozapine Asst. dr. Maja Dimova, MD, N.Macedonia

ногуте лица на лупус – Nora Polozhani, MD, N.Macedonia

лагелатен дерматит: токсичен ефект на блеомицинот на кожата – серија на три случаи – Asst. dr. Ivana Dohcheva Karajanov, N.Macedonia

*Erythema Dyshromicum Perstans: приказ на случај / case report – Julijana Mitrova Telenta, MD, N.Macedonia

риказ на случај: ерупција на Psoriasis Pustulosa Generalisata индуцирана од Terbinafine – Kujtime Rushiti Mehmeti, MD, N.Macedonia

https://www.gotomeet.me/MacedonianMedicalAssociation/21dermatology

Доколку користите Chrome web browser посетете ја https://www.gotomeeting.com/meeting/join-meeting и внесете го ID на состанокот за да се придружите на состанокот.

ID: 650-458-741

12:00 – 14:00

12:00-12:15

Безбеден абортус – стандарди, упатства за најквалитетна здравствена грижа/ Safe Abortion-Standards and Guidelines for High Quality Health Care – Assoc. Prof. Gligor Tofoski MD, PhD, N. Macedonia

12:15-12:30

Значење на ултразвукот кај асистираните репродуктивни технологии/The significance of Ultrasound in Assisted Reproductive Technologies – Mitko Ivanovski MD, PhD, N. Macedonia

12:30-12:45

Одредување ризик од ендометријален малигнитет кај пациентки со ендометријална лезија: скоринг систем РЕМ-Д базиран на анамнестички, клинички, ултрасонографски и лабораториски параметри/To Determine the Risk of Endometrial Malignancy in Patients with Endometrial Lesion> REM-D Scoring System Based on Anamnestic, Clinical, Ultrasonographic and Laboratory Parameters – Asst. Prof. Irena Aleksioska MD, PhD, N. Macedonia

12:45-13:00

Дискусија/ Discussion

13:00-13:45

Презентација на абстракти / Abstracts presentation

14:00 – 16:00

14:00 – 14:15

Пренатална дијагностика – митови и факти / Prenatal diagnosis – myths and facts – Prof. Gordana Adamova MD, PhD, N. Macedonia

14:15 – 14:30

Плацентарни ангиогени во клиничкиот третман на пациентките со прееклампсија/Placentals Angio Genes in Clinical Treatment of Patients with Preeclampsia – Asst. Prof. Igor Samardziski MD, PhD, N. Macedonia

14:30 – 14.45

Вагинален микробиом во бременост/Vaginal Microbiome in Pregnancy-Kornelija Trajkova MD, PhD, N. Macedonia

14:45 – 15:00

Дискусија/Discussion

15:00 – 15:45

Презентација на абстракти / Abstracts presentation

16:00 – 18:00

16:00-16:15

Пореметување на статиката на пелвичните органи/Static Disorder of the Pelvic Organs – Prof. Vasil Iliev MD, PhD, N. Macedonia

16:15-16:30

Менаџмент на аднексални маси во бременост/Management of Adnexal Masses in Pregnancy – Asst. Prof. Ivo Kjaev MD, PhD, N. Macedonia

16:30-16:45

Предвремено породување и негова поврзаност со биомаркери во амнионската течност/Preterm Birth and Its Connection with Biomarkers in Amniotic Fluid – Asst. Katerina Nikoloska MD, PhD, N. Macedonia

16:45-17:00

Витамин Д кај гестациски дијабетес мелитус – корелација со перинатален исход/Vitamin D in Gestational Diabetes Mellites-Correlation with Perinatal Outcome – Asst. Prof. Slagjana Simeonova Krstevska MD, PhD, N. Macedonia

17:00-17:15

Дискусија/Discussion

17:15-18:00

Презентација на абстракти / Abstracts presentation

18:00 – 19:00

18:00-18:15

Ултразвук и скрининг во втор триместар во пандемија со Covid19 / Ultrasound and Screening in Second Trimester in Pandemia with Covid 19 – Prof. Çihat Şen MD, PhD- President of World Association of Perinatal Medicine, Turkey

18:15-18:30

Фетални аномалии и постапки за прекин на бременост / Fetal Anomalies and Procedures for Termination of Pregnancy – Asst. Prof. Ana Daneva Markova MD, PhD, N. Macedonia

18:30-18:45

Дијагностички модалиети во раната ултразвучна детекција на фетални генетски синдроми / Diagnostic Modalities in Early Detection of Fetal Genetic Syndromes – Asst. Prof. Elena Dzikova MD, PhD, N. Macedonia

18:45-19:00

Дискусија/ Discussion

19:00 – 20:00

19:00-19:15

Современ третман на ендомнетриозата / Modern Treatment of Endometriosis-Assoc. Prof. Jadranka Georgievska MD, PhD, N. Macedonia

19:15-19:30

Dysmenorrhea – fighting in the dark – Igor Pljesa, MD, PhD, Prim, Serbia

19:30-20:00

Комерцијална презентација / Commercial Presentation Octal Pharm

12:00 – 13:00

Conversation on Lessons from Pandemic Response via use of Information and Communication Technology during COVID-19 Pandemic in China

 

Dr. Hao Li
Degree: Ph.D in Management-Innovation, services and sustainability
Institution: Global Health Institute School of Health Sciences, Wuhan University
Position: Associate professor
Deputy Editor in Chief, Global Health Research and Policy

Dr. Tatjana Kobb
Degree: Medical Doctor
Institution: CPS Global Studies and International Relations Program, Northeastern University
Position: Adjunct professor
Founding Chair of Global Women’s Health at Women Graduates USA

16:00 – 18:00

16:00-16:15

Изјава за европски консензус за есенцијална колпоскопија/European Consensus Statement for Essential Colposcopy – Prof. Vesna Kesic MD, PhD, Serbia

16:15-16:30

Сквамозни премалигни лезии на грло на матка. Молекуларно-дијагностичен пристап за стратификација на ризик за прогресија/ Squamous Premalignant Lesions on the Uterine Cervix. Molecular Diagnostic Access for the Progression Risk Stratification – Assoc. Prof. Rubens Jovanovic MD, PhD, N. Macedonia

16:30-16:45

Биомаркери за детекција и прогресија на сквамозните клеточни абнормалности на грлото на матката/ Biomarkers for Detection and Progression of the Squamous Cell Abnormality of the Uterine Cervix – Asst. Prof. Drage Dabeski MD, PhD, N. Macedonia

16:45-17:00

Ендометријалната дебелина-предиктор на ендометријален малигнитет кај пациенти во постменопауза/Endometrial Thickness-Predictor of Endometrial Malignancy in Postmenopausal Patients – Asst. Valentina Tofiloska MD, PhD, N. Macedonia

17:00-17:15

Дискусија/Discussion

17:15-18:00

Презентација на абстракти / Abstracts presentation

18:00 – 19:15

18:00-18:15

Најсовремени достигнувања во менаџментот на раниот цервикален карцином во Европа/State of the Art in the Management of Early Cervical Cancer in Europe – Prof. Denis Querleu MD, PhD -Past President of ESGO, France

18:15-18:30

Конизација по неоадјувантна хемотерапија кај цервикален карцином повеќе од 2 cm/ Conisation Following Neoadjuvant Chemotherapy in Cervical Cancer more than 2cm – Assoc. Prof. Aljosa Mandic MD, PhD, Serbia

18:30-18:45

Прекинување на радикална хистеректомија кај позитивни пелвични лимфни јазли-најнови препораки/Aborted Radical Hysterectomy in Positive Pelvic Lymph Nodes-Recent Updates – Assoc. Prof. Goran Dimitrov MD, PhD, N. Macedonia

18:45-19:15

Дискусија/Discussion

12:00 – 14:00

12.00- 12.15

Епилепсија во генеративниот период на жената- проф. д-р. Гордана Китева Тренчевска (Емилија Цветковска, Марија Бабуновска), РСМакедонија

12.15- 12.30

Мозочни удари кај женска популација – проф. д-р. Наталија Долненец Банева, РСМакедонија

12:30-12:45

Мозочна венска тромбоза во бременост и пуерпериум проф. д-р. Анита Арсовска, РСМакедонија

12:45-13:00

Главоболки кај жените проф. д-р. Драгана Петровска Цветковска, РСМакедонија

13:00-13:15

Мултипла склероза и бременост науч.сор. д-р. Иван Барбов, РСМакедонија

13.15-13.30

Мијастенија гравис и бременост: дилема и предизвикнауч.сор. д-р. Николина Тановска, РСМакедонија

13:30-13:35

Cerebral Venous Sinus Thrombosis in Women – Презентација на апстракт – М-р д-р Ана Донева, РСМакедонија

13:35-13:50

Епилептични напади и мозочен удар – Асст. Д-р Иренa Ѓорчева, РСМакедонија

14:00 – 15:00

14.00- 14.15

Манифестации, испитување, значење на наоди, диференцијална дијагноза – прим. д-р Сандра Башиќ-Кинда, КБЦ Загреб, Хрватска

14.15- 14.30

Методи на испитување, визуализација, морфологија, имунофенотипизација, “staging” процедури проф. д-р Соња Генадиева Ставриќ, РСМакедонија

14:30-14:45

Тераписки опции за малигните хематолошки заболувања проф. д-р Оливер Каранфилски, РСМакедонија

14:45-15:00

Дискусија

15:30 – 17:30

15.30- 15.45

Скрининг на слухот кај новородени / Newborn Hearing Screening, Валентина Ивановска, , Р.С.Македонија

15.45- 16.00

Кохлеарна имплантација / Cochlear Implantation Марија Докоска, Р.С.Македонија

16:00-16:15

Соочување со предизвиците од КОВИД-19 во оториноларингологијата / Facing the COVID 19 Challenges in Otorhinolaryngology  Софија Николовска, Р.С.Македонија

16.15- 17.30

Презентација на абстракти 

Стрептококна ангина – приказ на случај – Соња Лазароска

Herpes-zoster oticus (Ramzay-Hunt–ов синдром) – приказ на случај – Наум Костојчиноски

Rare case of deep neck infection – приказ на случај, Марјан Маролов

Перитонзиларен abscessприказ на случај – Љубица Божиновска-Митровска

Cochlear implantation and vertigo – приказ на случај – Ангела Колеска

18:00 – 19:30

17:3017:50

Генетски аспекти на конгенитален хипотироидизам” – Науч.сор. д-р сци Николина Здравеска

17:50-18:30

Презентација на апстракти / Abstracts presentation

 

Неонатален лупус синдром- редок транзиторен автоимунитет предизвикан од матернални автоантитела, – д-р Марија Чипановска

 

Мултисистемски инфламаторен синдром кај децата асоциран со SARS-CoV-2 (MIS-C), сличности и разлики со болеста на Кавасаки – Билјана Митревска Ташковска

Само постер

Infected subgaleal haematom in 3 days old newborn – Filip Doksimovski

само постер

SARS-CoV2 Infection in Newborn – Hristijan Nestor

СЛОБОДЕН ДЕН / FREE 

12:00 – 14:00

12.00- 12.20

Работата и улогата на семејните доктори во услови на пандемија со КОВИД 19 од перспектива на WONCA Europe” – проф. д-р Мехмет Унган, ТурцијаПретседател на WONCA EUROPE

12.20– 12.35

Улогата на семејните доктори во Словенија за време на пандемијата со КОВИД 19” – проф. д-р Даница Ротар Павлиќ, Словенија

12:35 12.50

Семејната едицина во Хрватска за време на пандемијата со КОВИД 19” – проф. д-р Бисерка Бергман Марковиќ, Хрватска

12:50-13:05

Семејната медицина во Босна и Херцеговина за време на пандемијата со КОВИД 19” – проф. д-р Заим Јатиќ, Босна и Херцеговина

13:05-13:20

Улогата на општите/ семејни лекари во С.Македонија за време на кризата со КОВИД 19” – д-р К. Ковачевиќ, Љ.Шукриев, К.Ставриќ, М.Тунџевa

13.20-13.40

Односот на семејните доктори кон пациентите со хронични незаразни заболувања во услови на КОВИД 19” – проф. д-р Шломо Винкер, Израел, претседател во избор на WONCA Europe

13.40- 14.00

Дискусија

14:00 – 15:00

14.00-14.15

Справување со пациентите во примарната грижа кои се опоравиле од КОВИД-19 “ – Проф. д-р Жаим Кореира де Соуза, Португалија

14.15-14.30

Астма и КОВИД-19” – доц. д-р Ксенија Кранчевиќ, Хрватска

14.30-14.45

Научните истражувања за респираторни заболувања во примарна здраствена заштита и нивното влијание во подобрување на грижата на пациентитд-р Драган Ѓорѓиевски, РСМакедонија

14.45-15.00

Дали ги променивме навиките за пропишување на антибиотици за акутни респираторни инфекции?“ – проф. д-р Катарина Ставриќ, РСМакедонија

15.00-15.15

Дискусија

15:00 – 16:30

15.15-15.30

Ментално здравје и КОВИД-19“ – д-р Захариева Л, РСМакедонија

15.30-15.45

Водење на дијабетес мелитус тип 2 на ниво на ПЗЗ во услови на пандемија КОВИД-19“ – д-р К. Ковачевиќ, РСМакедонија

15.45-16.00

Пациенти со хипертензија и КОВИД-19“ – д-р Сашка Митовска

16.00-16.20

Презентација на абстракти

Тежина на клиничка презентација и ризик фактори на пациенти позитивни на САРС – КОВ-2 во амбуланта на матичен лекарМери Матевска, Еми Крстевска, Катарина Ставриќ

Анксиозност и депресија кај пациенти позитивни на САРС КоВ-2 вирус во Република С.Македонија“ – Сара Симоновска, Катарина Ставриќ

16.20-16.30

Дискусија

17:00 – 18:00

17:00-17:15

Ф-ра на фемур последица на остеопороза – Билјана Митревска

17:15-17:20

Рехабилитација на пациентка со имплантирана субтотална ендопротеза на колк, поради фрактура на вратот на фемурот како последица на секундарна остеопороза – (приказ на случај) – Самир Јускоски. Ангелчо Георгиевски. Валентина Коевска

17:20-17:25

Физикален третман кај остеоартритис на колено (приказ на случај) – Мерита Селмани, Рената Божинкочева, Валентина Коевска

17:25-17:30

Рехабилитација на пациент со оперативно решена фрактура на фемур со дхс- (приказ на случај) – Марина Ујчиќ. Гордан Боев. Билјана Митревска

17:30-17:35

Улогата на кинезитерапијата во рехабилитација на пациент со ендопротеза на колк-приказ на случај – Милица Бубало. Славица Маврушева, Билјана Митревска

17:35-17:40

Рехабилитација на пациент со периарtрит на рамо (приказ на случај) – Симона Јованова, Жана Андонова, Валентина Коевска

17:40-17:45

Улогата н а рехабилитацијата по артроскопија на рамо поради синдром на ротаторна манжетна – Јулијана Георгиева

17:4518:00

Дискусија

18:00 – 19:00

18:00-18:15

Паркинсонова болест-најнови сознанија во физикалната терапија и рехабилитација – Валентина Коевска

18:15-18:20

Рехабилитација на пациент со цереброваскуларен инсулт (приказ на случај) – Драгана Костовска. Павлина Будиќ, Билјана Митревска

18:20-18:25

Улогата на рехабилитацијата по експлозивна повреда на натколеницата со лезија на нервус ишијадикус (приказ на случај) – Марија Иванова

18:25-18:50

Дискусија

19:00 – 20:00

19:0019:15

Do substance addiction and behavioral addictions have the same underlying psychopathology? – Prof. Icro Maremmani MD, PhD, Italy

19:15-19:30

Psychopharmacology in Heroin Use Disorder/Dual Disorder patients during methadone Maintenance – Assoc. Prof. Angelo G.I. Maremmani MD, PhD, Italy

19:30-19:45

Problematic use of internet, comorbidity and other challenges – Prof. Liljana Ignjatova, MD, PhD, N.Macedonia

19:45-20:00

Discussion

12:00 – 14:00

12:00-12:15

Влијание на експозомот врз менталното здравје од пренатален период до адолесценција – Проф. д-р Гордана Ристовска

12:15-12:30

Мониторинг на дебелината кај децата во Македонија – Проф. д-р Игор Спироски

12:30-12:45

Трендот на микробиолошката контаминација на храната за периодот од 2011-2019 година – Д-р м-р Анета Костова

12:45-13:00

Состојба на нутритивен статус на училишни деца на територија на ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани – д-р Елена Тортевска Данилов

13:00-13:15

Проценка на исхраната на деца на предучилишна возраст во Кочани – Д-р Наталија Милорадовска

13:15-13:30

Климатските промени, топлотни бранови и здравје – Д-р Александра Петрова

13:30-13:45

Дискусија

14:15 – 15:45

14:00-14:20

Хируршко лекување на срцевата слабост – Проф. Др Сашко Јовев

14:20-14:40

Современи аспекти во дијагностика и третманот на спонтаниот пнеумоторакс – Проф. д-р Андреја Арсовски

14:40-14:55

Дискусија

  

15:00-15:10

Versatility of Local Skin Flapos and Skin Grafts in Facial Reconstruction – Мitevska Katerina MD

15:10-15:20

The Role of Local Skin Flaps and Skin Grafts in the Treatment of Scalp Soft Tissue Defects Reconstruction – Darko Daskalov MD

15:20-15:30

Unusual case report: Fournier’s Gangrene in female patient – Mirjana Josifovska MD

15:30-15:45

Дискусија / Discussion

16:00 – 17:45

16:00-16:15

Степенување на болеста при избор на вид на лекување и очекуван исход од истото кај неситноклеточен карцином на белите дробови – Проф. Д-р Ристо Чоланчески

16:15-16:30

Eфектите на COVID-19 пандемијата врз дијагноза, третман и менаџмент на опструктивна ноќна апнеа (ОСА) – Асс. Д-р Сузана Арбутина

16:30-16:45

Mенаџирање на астма во време на COVID-19 – Асс. Д-р Димитар Каркински

16:45-17:00

Дискусија

18:00 – 20:00

18:00- 18:15

Молекуларна дијагноза на туберкулозата Др мед.сци Зорица Нановиќ

18:15- 18:30

Генотипизација на соеви на Mycobacterium tuberculosis – Др Билјана Шурбевска Бонева

18:30- 18:45

Латентна туберкулозна инфекција- Вон. проф. др Билјана Илиевска Попоска

18:45- 19.00

Латентна туберкулозна инфекција во детска возраст- важност во дијагноза и третман Науч.сор. др. Катерина Бошковска

19:00- 19:15

Казео-кавернозна белодробна туберкулоза кај деца- приказ на случај –Др Христијан Несторов

19:15- 19:30

Дискусија

12:00 – 13:20

12:00-12:15

Употреба на конвалесцентна плазма во лекување на COVID-19Доц. д-р супспец Рада М. Грубовиќ Растворцева

12:15-12:30

Застапеност на наследна тромбофилија кај жени со губиток на бременост – Д-р спец Елена Петковиќ

12:30-12:40

Дискусија

12:40-12:55

АBO Крвеногрупен систем и COVID-19 – Проф.д-р Татјана Макаровска Бојаџиева

12:55-13:10

Коагулопатија кај критично болни пациенти со COVID-19 – Д-р Марија Ташковска

13:10-13:20

Дискусија

13:25 – 14:00

13:25-13:40

Колку е чест сифилисот кај нас, дијагноза и епидемиологија – наши искуствад-р Дугаѓин Османи

13:40-13:50

Дискусија

14:00 – 14:40

14:0014:25

Рецепт за вежбање- Дијабет, примена на спортската медицина во превенција и третирање на болести – доц.д-р Зоран Ханџиски, доц.д-р Ели Ханџиска

14:25-14:40

Дискусија

14:45 – 15:45

14:40-14:55

Определување на метаболната количина во мирување кај здрави испитаници – д-р М. Несторова Бражанска

14:55-15:10

Влијанието на различни видови спортски дисциплини врз респираторната функција – д-р Б. Спирковска

15:10-15:25

Ниво на физичка активност кај рурални училишни деца од општина Гази Баба – д-р Л.Тодоровска

15:25-15:40

Дискусија

16:00 – 18:00

16:00-16:15

Примена на антагонистите на васкуларната ангиогенеза кај патолошките состојби на задниот сегмент на окото – М.Голубовиќ Арсовска, Н.Шекеринов, Е.Ѓошевска Даштевска

16:15-16:30

Слаб вид и слепило – причини и превенција – E.Ѓошевска Даштевска, М.Голубовиќ Арсовска, Н.Трпевска Шекеринов

16:30-16:45

Ectopia lentis кај 13-год. дете – дијагноза и третман – Х.Дума, М.Иванова

16:45-17:00

Eфектите на Бевацизумаб кај неоваскуларен глауком предизвикан од пролифертивна форма на дијабетична ретинопатија – Г.Мехмети, В.Димовска Јорданова, М.Голубовиќ Арсовска, Е.Ѓошевска Даштевска

17:00-17:15

Офталмолошки манифестации и клиничка пракса во услови на пандемија со КОВИД-19 – Б.Георгиевска, А.Денова, В.Димовска Јорданова

17:15-17:30

Дискусија

18:00 – 20:00

18:00-18:15

Health System Preparedness And Response For Covid-19 Pandemic In North Macedonia – Stamenova. A., Spasovski M., Chingoska D., Pangovski. I.

18:15-18:30

Оптовареност со COVID-19 на подрачјето на ЈЗУ- ЦЈЗ Битола – Тодоровски Ј., Тозија Ф., Поповска Кљусева С., Коњановски Т.

18:30-18:45

Основни организациони форми на здравствена заштита во вонредни и кризни состојби(Пандемија COVID-19) – Видоеска Катарина, Спасовски Моме, Постоловска Марија, Тодоровски Јован

18:45-19:00

Организација на здравствена заштита во услови на КОВИД-19 во Здравствен дом Скопје (ЗДС) – Ирена Јанакиевска, Елена Ќосевска, Марија Постоловска

19:00-19:15

Организација на здравствена заштита во услови на Ковид-19 ПАНДЕМИЈА во ЈЗУ ЦЈЗ Кочани – Постоловска М. Tозија Ф., Видоеска К., Јанакиевска И.

19:15-19:30

Организација на здравствената заштита во центарот за јавно здравје (ЦЈЗ) Тетово во услови на КОВИД-19 пандемијата – Фатон Адеми, Елена Ќосевска

19:30-19:45

Дискусија

12:00 – 14:00

12:00-12:15

Професионална изложеност на САРС-КоВ-2 вирусот и оценка на работната способност преку одредување на „ковид-возраст“ – Елисавета Стикова и сор., РСМакедонија

12:15-12:30

Occupational lung diseases and Covid-19 – Јордан Минов, РСМакедонија

12:30-12:45

Респираторни штетности и опасности во земјоделството – процена преку матрици за професионална експозиција – Сашо Столески и сор., РСМакедонија

12:45-13:00

Дискусија

13:00-14:00

Презентација на апстракти

14:00 – 16:00

14:00-14:15

Здравјето на здравствените работници во услови на КОВИД-19 пандемијата – повик за акција – Јованка Караџинска-Бислимовска, РСМакедонија

14:15-14:30

Пандемија и стрес поврзан со работата кај здравствените работници – Драган Мијакоски и сор., РСМакедонијa

14:30-14:45

Влијание на демографските карактеристики и карактеристиките на работата на докторите специјалисти врз појавата на насилство од страна на пациент/придружник – Анета Атанасовска и сор., РСМакедонија

14:45-15:00

Поврзаност на синдромот на согорување и постоењето на мускулоскелетна болка кај здравствени работници од терциерна хируршка установа – Д-р Дејан Бојкоски, Науч.сор. Д-р Драган Мијакоски

15:00-15:15

Животни навики и синдром на согорување кај педијатриски здравствени работници – Д-р Драгана Бислимовска, Д-р Елена Пажеска-Димитриоски, Д-р Горан Андонов, Д-р Билјана Питропова, Науч.сор. д-р Драган Мијакоски

15:15-16:00

Дискусија

16:15 – 17:00

16:15-16.30

What We Don’t Know Won’t Kill Us – Asst. prof. Marija Jovanovski-Srceva

16.3016.45

Лекови и течности во срцево белодробно мозочно оживување – Предизвици за развој на мултиорганска трансплантација – Насл. Доц. Д-р Весна Дурнев

16:45-17:00

Дискусија

17:00 – 17:30

17:00-17:10

Радиолошки пристап кај пациенти со COVID -19 – Д-р Сандра Дејанова Панев

17:10-17:20

Комјутеризираната томографија како дијагностичка процедура кај белодробната ехинококоза – Д-р Александар Петровски

17:20-17:30

Дискусија

18:00 – 20:00

18.00-18.15

Препораки за трансплантација на бубрег во Корона вирус пандемија – Нас. Доц. Д-р Ирена Рамбабова Бушљетиќ, РСМакедонија

18.15.18.30

Карактеристики на донори за жива и кадаверична трансплантација – Проф. Д-р Гоце Спасовски, РСМакедонија

18.30-18.45

Предизвици за развој на мултиорганска трансплантација Доц. Д-р Маја Мојсова Мијовска, РСМакедонија

18.45-19.00

Уролошки аспекти на транспланнтација на бубрегНауч. Сор. Д-р Сашо Дохчев, РСМакедонија

19:00-19:15

Дискусија

19.15-20.00

Презентација на апстракти (постер презентации)

12:00 – 14:00

12:00-12:10

Третман на бихејвиорално психијариски синдром кај деменцииА. Новотни, Г. Новотни, E. Мицева Величкоска, А. Филипче, А Ристески, М. Милутиновиќ, Љ. Новотни, С. Бајрактаров

12:10-12:20

Алгоритам за психофармакотерапија” – Б. Стефановски, Н. Манушева, З. Бабинкостова

12:20-12:30

Метаболен синдром и психофармакотерапија” – Н. Манушева, З. Бабинкостова, Б. Стефановски

12:30-12:40

Психофармаколошки третман на депресивните симптоми кај шизофренија – З. Бабинкостова, Б. Стефановски, Н. Манушева

12:40-12:50

Тераписки предизвици кај анксиозност, паника и други со стрес асоцирани состојби Е. Мицева –Величкоска, В.Чаловска Самарџиска, А. Пакетчиев, Ѓ. Калпак, Б. Додева.

13:00-13:45

Презентација на апстракти

 

Атипична презентација на несакани ефекти при употреба на ССРИ (приказ на случај) – В. Малинкова, С. Ичев, Е. Чабуковска, Н. Манушева, А. Пакетчиев

 

Презентација на случај на хипонатриемија индуцирана со антипихотична терапија – Е. Чабуковска, В. Малинкова, И. Кузмановски, Н. Манушева, З. Бабинкостова

 

Gilles de la Tourette синдром во коморбидитет со опсесивно компулсивно растројство – В. Здравевска, Б. Ѓорговска, А. Велија, Д. Вуковиќ, Н. Касами

 

Употреба на комбинирана терапија со еден ССРИ и еден СНРИ антидепресив и атипичен невролептик во терапијата на тешка депресивна епизода со психотични симптомиЗ. Митиќ

 

Програма за интензивен рехабилитациски третман со примена на Интегративна логопедска метода во третман на деца со развојни нарушувања во вербалната комуникација – С. Филипова, Н. Дурмиши, Л. Трпчевска. С. Барјактаров.

 

Пост-шизофрена депресијаД . Вуковиќ, Б. Ѓорговска, В. Здравевска, С. Арсова.

 

Предизвици во третманот на психоза кај дете до Ди Џорџ синдром – В.П. Даневски, С.М. Симовска, М. Ралева.

13:45-14:00

Дискусија

14:30 – 16:30

14:30-14:40

Ментално здравје и справување со стрес и анксиозност за време пандемија со КОВИД-19 – Боневски Д., Наумовска А.

14:40-14:50

Семејно насилствo во услови на пандемија со Ковид-19, Арсова Хаџи –Анѓелковска С., Хаџихамза К., Бајрактаров С., Исијановски В.

14:50-15:00

Трауматски стрес во ерата на КОВИД-19:Улогата на перципирана вулнерабилност и прилагодување кон новите реалности – Бајрактаров С, Арсова С, Хаџихамза К, Новотни А, Мицева Величковска Е, Исјановски В.

15:00-15:10

Задоволство на пациентите со употреба на телемедицина во универзитетска клиника за психијатрија Скопје за време на пандемијата КОВИД-19 – Хаџихамза К, Арсова С, Бајрактаров С, Калпак Ѓ, Стефановски Б, Новотни А, Милутиновиќ М.

15:30-16:15

Презентација на апстракти

 

Анксиозни растројства во услови на пандемија со covid-19 – Ѓоргиовски Д., Косоврасти А., Сукловска В., Најденковски Д., Боневски Д.

 

Психички потешкотии кај деца и адолесценти во време на пандемија со Covid-19 Николова Г., Филиповска А., Трпчевска Л., Ралева М.

 

Пост-трауматско стресно растројство и Ковид-19 (приказ на случај) – Пашанко Струмениковска О., Васовиќ С., Ичев С. и Арсова С.

 

ПTСР и КОВИД-19 (приказ на случај) – Васовиќ С., Арсова С., ПашанкоСтрумениковска О., Ичев С.

 

Пост-трауматско стресно растројство и ковид-19 (приказ на случај) – Ѓоргиев К, Ристевска М, Касами Н, Арсова С.

 

Психотерапевтски третман на генерализирано анксиозно растројство во период на Ковид-19 пандемија – Симеонова К., Ралева М., Даневски П.

 

COVID-19 и симптоми на анксиозност кај пациенти со анксиозни нарушувања – Боневски Д., Наумовска А., Горгиовски Д., Гогоровска Б., Велија А., Сукловска В., Котевски А., Адеми Д.

 

Растројства во приспособувањето за време на COVID 19 (приказ на случај) – Сукловска В, Ѓоргиевски Д, Котевски А, Цветановски С.

16:15-16:30

Дискусија

17:00 – 19:00

17:00-17:10

Влијание на КОВИД-19 врз третманот на нарушувања од употребата на супстанции – Л. Игњатова

17:10-17:20

Анксиозни состојби кај деца и адолесценти во време на пандемија со KOVID-19 – М. Ралева, Г. Николова, В. Парталоска, К. Јорданова, И. Куновски

17:20-17:30

Виртуелна комуникација – предности и ограничување – В. Вујовиќ

17:30-17:40

Анксиозност и депресивност поврзани со КОВИД-19 во Скопје, РС Македонија – А. Наумовска, Б. Додева Симоновска

18:00-18:45

Презентација на апстракти

 

Онлајн самопроценка на употреба на психоактивни супстанци: возрасни и полови разлики – М. Петрушевска, И. Куновски и Л. Игњатова

 

Бихејвиорална зависност- коцкање кај женската популација на лекување во центарот за третман на болести на зависност од дроги –ЈЗУ општа болница Охрид – В. Лаброска, З. Ѓорѓиевска Кесковскa и Л. Игњатова

 

Случај на зависност со Золпидем во високи дози – М. Милутиновиќ, Е. Чабуковска, Ѓ. Калпак, С. Бајрактаров, Б. Стефановски

18:45-19:00

Дискусија

12:00 – 14:00

12:00-12:15

Контролирана оваријална стимулација кај вон телесното оплодување – рекомбинантни или уринарни индуктори? – Проф.Др.Зоран Петановски
Прва Приватна Општа Болница – РеМедика, Скопје, Р.С.Македонија

12:15-12:30

Примената на Meriofert ® во протоколите за контролирана оваријална хиперстимулација – наши искуства – Прим.Др.Таше Трпчевски, ПЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство – “Плодност”, Битола, Р.С. Македонија

12:30-12:45

Одложен ембриотрансфер – време ли е за фрагментирање на ИВФ? – Проф.Др.Глигор Димитров, Прва Приватна Општа Болница – РеМедика – Скопје, Р.С. Македонија

12:45-13:00

Лутеална поддршка кај ИВФ – искуства со Prolutex ® – Др.Владимир Трајковски – Њуборн клиника, Скопје,Р.С.Македонија, Др.Михајло Поповиќ – Клиничка Болница Аџибадем-Систина, Скопје, Р.С.Македониja

13:00-13:30

Дискусија

14:00 – 15:00

14:00-14:15

Современи Методи За Анализа На Хромозомски Аберации – Проф. Д-р Елена Шукарова-Ангеловска

14:30-14:45

Современи дијагностички методи во дијагнозата на генетските болести / Modern Diagnostic Methods in the Diagnosis of Genetic Diseases – Проф. Д-р Александар Петличковски

15:00-15:00

Дискусија

16:00 – 17:00

16.00-16.10

Застапеност на тироидни заболувања кај адултна популација во општина битола (2015-2019) – Лилјана Тодоровска, специјализант нуклеарна медицина

16.10-16.20

F-18 FDG-PET/CT imaging in recurrent and metastatic colorectal carcinoma: metabolic characteristics – Симон Бешлиев, Горан Спиров, специјализанти нуклеарна медицина

16.20- 16-30

Употребата на 18F-NaF ПЕТ наспроти конвенционалниот скен на коски со примена на 99mTc MDP во детекцијата на коскени метастази: литературен осврт, Славко Тасевски, Душица Тодорова Стефановски, специјализанти нуклеарна медицина

16.30- 16.40

On Justification of Reserve Plans While Planning for Different Machines in Radiotherapy For Pelvic Region, Александар Атевиќ, специјализант нуклеарна медицина

16.40- 16.50

Комисионирање на систем за планирање на радиотераписки третмани Monaco 5.11 за линеарен акцелератор Elekta Precise Павле Бојоски, Елена Христовска, специјализанти нуклеарна медицина

16:50-17:00

Дискусија

СПОНЗОРСТВО / SPONSORSHIP

Едукацијата е на прво место

ЗЛАТЕН/GOLDEN

€5000

2/2

СРЕБРЕН/SILVER

€3000

2/3

БРОНЗЕН/BRONZE

€1500

10/10

Самостоен сателитски симпозиум

500
 • вкупно времетраење 60 мин
 • стручен дел 45 мин
 • комерцијален дел 15 мин

Комерцијална видео презентација

500
 • вкупно времетраење 3 мин
 • на главна страна на конгресот
 • Pricing table list item

КОЈ НИ ПОМАГА / WHO HELPS US

Нашите спонзори / Our Sponsors

 • Location

  Dame Gruev 3
  1000 Skopje
  Republic of North Macedonia

 • Line Phone

  +389 2 316 2577

 • Mobile Phone

  +389 75 384 740
  +389 75 268 891

 • Email

  info_kongres2020@mld.mk

 • Phone call hours

  9:00 - 15:00 (CET)

Побрзајте и резервирајте го своето место.
Hurry up to book your seat.