Поднеси абстракт / Abstract submission

  • Апстрактот треба да има 100-500 збора. 

  • Апстрактот треба да биде напишан во Times New Roman со македонска поддршка

  • Апстрактот може да биде напишан на македонски или англиски јазик

Поднесете го Вашиот апстракт на следната емаил адреса abstract_cong2020@mld.mk

Краен рок за поднесување на апстракти е 5-ти ноември, 2020

  • The abstract should be between 100 – 500 words.

  • The abstract should be written in Times New Roman

  • The Abstract can be written in Macedonian or English

Submit your abstract to the following email address: abstract_cong2020@mld.mk

Abstract submission deadline is November 5th, 2020.