12.11.2020 (Четврток / Thursday)

12:00 – 14:00

12:00-12:15

Безбеден абортус – стандарди, упатства за најквалитетна здравствена грижа/ Safe Abortion-Standards and Guidelines for High Quality Health Care- Assoc. Prof. Gligor Tofoski MD, PhD, N. Macedonia

12:15-12:30

Значење на ултразвукот кај асистираните репродуктивни технологии/The significance of Ultrasound in Assisted Reproductive Technologies- Mitko Ivanovski MD, PhD, N. Macedonia

12:30-12:45

Одредување ризик од ендометријален малигнитет кај пациентки со ендометријална лезија: скоринг систем РЕМ-Д базиран на анамнестички, клинички, ултрасонографски и лабораториски параметри – Asst. Prof. Irena Aleksioska MD, PhD, N. Macedonia

12:45-13:00

Дискусија/ Discussion

13:00-14:00

Презентација на абстракти / Abstracts presentation

14:00 – 16:00

14:00 – 14:15

Пренатална дијагностика – митови и факти / Prenatal diagnosis – myths and facts – Prof. Gordana Adamova MD, PhD, N. Macedonia

14:15 – 14:30

Плацентарни ангиогени во клиничкиот третман на пациентките со прееклампсија – Asst. Prof. Igor Samardziski MD, PhD, N. Macedonia

14:30 – 14.45

Вагинален микробиом во бременост/Vaginal Microbiome in Pregnancy- Kornelija Trajkova MD, PhD, N. Macedonia

14:45 – 15:00

Дискусија/ Discussion

15:00 – 16:00

Презентација на абстракти / Abstracts presentation

16:00 – 18:00

16:00-16:15

Пореметување на статиката на пелвичните органи/Static Disorder of the Pelvic Organs- Prof. Vasil Iliev MD, PhD, N. Macedonia

16:15-16:30

Менаџмент на аднексални маси во бременост/Management of Adnexal Masses in Pregnancy- Asst. Prof. Ivo Kjaev MD, PhD, N. Macedonia

16:30-16:45

Предвремено породување и негова поврзаност со биомаркери во амнионската течност/Preterm Birth and Its Connection with Biomarkers in Amniotic Fluid- Asst. Katerina Nikoloska MD, PhD, N. Macedonia

16:45-17:00

Витамин Д кај гестациски дијабетес мелитус – корелација со перинатален исход – Asst. Prof. Slagjana Simeonova Krstevska MD, PhD, N. Macedonia

17:00-17:15

Дискусија/ Discussion

17:15-18:00

Презентација на апстракти / Abstracts presentations

18:00 – 19:00

18:00-18:15

Ултразвук и скрининг во втор триместар во пандемија со Covid19/ Ultrasound and Screening in Second Trimester in Pandemia with Covid 19 – Prof. Cihat Sen MD, PhD- President of World Association of Perinatal Medicine, Turkey

18:15-18:30

Фетални аномалии и постапки за прекин на бременост/ Fetal Anomalies and Procedures for Termination of Pregnancy – Asst. Prof. Ana Daneva Markova MD, PhD, N. Macedonia

18:30-18:45

Дијагностички модалиети во раната ултразвучна детекција на фетални генетски синдроми – Asst. Prof. Elena Dzikova MD, PhD, N. Macedonia

18:45-19:00

Дискусија/ Discussion

19:00 – 20:00

19:00-19:15

Современ третман на ендомнетриозата/Modern Treatment of Endometriosis-Assoc. Prof. Jadranka Georgievska MD, PhD, N. Macedonia

19:15-19:30

Dysmenorrhea – fighting in the dark – Igor Pljesa, MD, PhD, Prim, Serbia

19:30-20:00

Комерцијална презентација / Commercial Presentation Octal Pharm

12:00 – 14:00 

03A Репродуктивно здравје/Reproductive Health

12:00 – 12:15 

Безбеден абортус – стандарди, упатства за најквалитетна здравствена грижа/ Safe Abortion-Standards and Guidelines for High Quality Health Care – Assoc. Prof. Gligor Tofoski MD, PhD, N. Macedonia 

12:15 – 12:30

Значење на ултразвукот кај асистираните репродуктивни технологии/The significance of Ultrasound in Assisted Reproductive Technologies- Mitko Ivanovski MD, PhD, N. Macedonia

12:30 – 12:45

Одредување ризик од ендометријален малигнитет кај пациентки со ендометријална лезија: скоринг систем РЕМ-Д базиран на анамнестички, клинички, ултрасонографски и лабораториски параметри – Asst. Prof. Irena Aleksioska MD, PhD, N. Macedonia

12:45 – 13:00

Дискусија/ Discussion

13:00 – 14:00

Презентација на апстракти/ Abstract Presentation

14:00 – 16:00 

03B Модерни трендови во дијагностиките и третманите во опстетрицијата/ Modern Trends in Obstetric Diagnoses and Treatments

12:00 – 12:15 

Безбеден абортус – стандарди, упатства за најквалитетна здравствена грижа/ Safe Abortion-Standards and Guidelines for High Quality Health Care – Assoc. Prof. Gligor Tofoski MD, PhD, N. Macedonia 

12:15 – 12:30

Значење на ултразвукот кај асистираните репродуктивни технологии/The significance of Ultrasound in Assisted Reproductive Technologies- Mitko Ivanovski MD, PhD, N. Macedonia

12:30 – 12:45

Одредување ризик од ендометријален малигнитет кај пациентки со ендометријална лезија: скоринг систем РЕМ-Д базиран на анамнестички, клинички, ултрасонографски и лабораториски параметри – Asst. Prof. Irena Aleksioska MD, PhD, N. Macedonia

12:45 – 13:00

Дискусија/ Discussion

13:00 – 14:00

Презентација на апстракти/ Abstract Presentation

12:00 – 14:00

12:00-12:15

Безбеден абортус – стандарди, упатства за најквалитетна здравствена грижа/ Safe Abortion-Standards and Guidelines for High Quality Health Care- Assoc. Prof. Gligor Tofoski MD, PhD, N. Macedonia

12:15-12:30

Значење на ултразвукот кај асистираните репродуктивни технологии/The significance of Ultrasound in Assisted Reproductive Technologies- Mitko Ivanovski MD, PhD, N. Macedonia

12:30-12:45

Одредување ризик од ендометријален малигнитет кај пациентки со ендометријална лезија: скоринг систем РЕМ-Д базиран на анамнестички, клинички, ултрасонографски и лабораториски параметри – Asst. Prof. Irena Aleksioska MD, PhD, N. Macedonia

12:45-13:00

Дискусија/ Discussion

13:00-14:00

Презентација на абстракти / Abstracts presentation

14:00 – 16:00

14:00 – 14:15

Пренатална дијагностика – митови и факти / Prenatal diagnosis – myths and facts – Prof. Gordana Adamova MD, PhD, N. Macedonia

14:15 – 14:30

Плацентарни ангиогени во клиничкиот третман на пациентките со прееклампсија – Asst. Prof. Igor Samardziski MD, PhD, N. Macedonia

14:30 – 14.45

Вагинален микробиом во бременост/Vaginal Microbiome in Pregnancy- Kornelija Trajkova MD, PhD, N. Macedonia

14:45 – 15:00

Дискусија/ Discussion

15:00 – 16:00

Презентација на абстракти / Abstracts presentation

16:00 – 18:00

16:00-16:15

Пореметување на статиката на пелвичните органи/Static Disorder of the Pelvic Organs- Prof. Vasil Iliev MD, PhD, N. Macedonia

16:15-16:30

Менаџмент на аднексални маси во бременост/Management of Adnexal Masses in Pregnancy- Asst. Prof. Ivo Kjaev MD, PhD, N. Macedonia

16:30-16:45

Предвремено породување и негова поврзаност со биомаркери во амнионската течност/Preterm Birth and Its Connection with Biomarkers in Amniotic Fluid- Asst. Katerina Nikoloska MD, PhD, N. Macedonia

16:45-17:00

Витамин Д кај гестациски дијабетес мелитус – корелација со перинатален исход – Asst. Prof. Slagjana Simeonova Krstevska MD, PhD, N. Macedonia

17:00-17:15

Дискусија/ Discussion

17:15-18:00

Презентација на апстракти / Abstracts presentations

18:00 – 19:00

18:00-18:15

Ултразвук и скрининг во втор триместар во пандемија со Covid19/ Ultrasound and Screening in Second Trimester in Pandemia with Covid 19 – Prof. Cihat Sen MD, PhD- President of World Association of Perinatal Medicine, Turkey

18:15-18:30

Фетални аномалии и постапки за прекин на бременост/ Fetal Anomalies and Procedures for Termination of Pregnancy – Asst. Prof. Ana Daneva Markova MD, PhD, N. Macedonia

18:30-18:45

Дијагностички модалиети во раната ултразвучна детекција на фетални генетски синдроми – Asst. Prof. Elena Dzikova MD, PhD, N. Macedonia

18:45-19:00

Дискусија/ Discussion

19:00 – 20:00

19:00-19:15

Современ третман на ендомнетриозата/Modern Treatment of Endometriosis-Assoc. Prof. Jadranka Georgievska MD, PhD, N. Macedonia

19:15-19:30

Dysmenorrhea – fighting in the dark – Igor Pljesa, MD, PhD, Prim, Serbia

19:30-20:00

Комерцијална презентација / Commercial Presentation Octal Pharm